'Mukhya Mantri Fasal Bima Yojana: 2.4 lakh farmers registered